Godziny obowiązywania Strefy Płatnego Parowania
Podstawa Prawna Działalności
Sposób Pobierania Opłat

Stawki Opłat
Opłaty dodatkowe
Lokalizacje parkomatów
Lokalizacja stanowisk postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową

 

Biuro Strefy Płatnego Parkowania jest jednostką organizacyjną miasta powołaną przez Radę Miasta Gniezna w celu pobierania i egzekwowania opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.

Zgodnie z wyrokami Sądów Administracyjnych sygn. akt III SA/Łd 333/08, III SA/Łd 193/07 obowiązek wnoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, jak i obowiązek ponoszenia opłaty dodatkowej za nieuiszczenie tych opłat wynika bezpośrednio z przepisu prawa.

Strefa Płatnego Parkowania dla podstref A i B obowiązuje od poniedziałku do piątku w godz.9.00-18.00. Podstrefa C obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

zegar1 
zegar2
zegar3

Podstawa prawna działalności:

 1. art.13 ust. 1, art.13 b oraz 13f ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2015, poz. 460-ze zm.) korzystający z dróg publicznych są zobowiązani do ponoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.
  Za nieuiszczenie powyższej opłaty pobiera się opłatę dodatkową.
  Obszar stanowiący Strefę Płatnego Parkowania w Gnieźnie, gdzie pobierane są opłaty wyznaczają znaki D – 44 „strefa płatnego parkowania” i D – 45 „koniec strefy płatnego parkowania”, oraz znaki D-18 z dodatkową tabliczką informującą o sposobie wnoszenia opłaty, zlokalizowane na każdej ulicy objętej płatnym parkowaniem.
 2. Uchwała nr IX/70/2015 Rady Miasta Gniezna z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w Gnieźnie,

Sposób pobierania opłat:

 1. poprzez wykupienie biletu parkingowego w parkometrze
 2. poprzez wykupienie karty abonamentowej w Kasie Biura
 3. poprzez wykupienie identyfikatora dla mieszkańca strefy w Kasie Biura
 4. poprzez wniesienie płatności mobilnej za pomocą telefonu komórkowego lub innego urządzenia mobilnego

Wykupioną opłatę należy umieścić za przednią szybą wewnątrz pojazdu w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości co do jej ważności, tak aby była całkowicie widoczna dla kontrolującego.

Stawki opłat (obowiązujące od 1 stycznia 2022):

PODSTREFA A (czerwona)
1) minimalna opłata za ¼ h 1,00 zł
2) za pierwszą godzinę: 4,00 zł
3) za drugą godzinę: 4,40 zł
4) za trzecią godzinę: 4,80 zł
5) za czwartą i każdą następną: 4,00 zł
PODSTREFA B (żółta):
1) minimalna opłata za ¼ h 0,80 zł
2) za pierwszą godzinę: 2,50 zł
3) za drugą godzinę: 2,90 zł
4) za trzecią godzinę: 3,30 zł
5) za czwartą i każdą następną: 2,50 zł
PODSTREFA C (zielona)
obowiązują wyłącznie opłaty jednorazowe z podaniem nr rejestracyjnego pojazdu oraz ograniczenie czasowe postoju pojazdu maksymalnie do 2h.
1) minimalna opłata za ¼ h 0,50 zł
2) za pierwszą godzinę 1,80 zł
3) za drugą godzinę 2,00 zł

Ustala się stawki opłat abonamentowych i zryczałtowanych:

 1. W podstrefie A – czerwonej i w podstrefie B – żółtej:

1) abonament tygodniowy: 50,00 zł

1) abonament miesięczny 150,00 zł

2) abonament roczny 1.500,00 zł

 1. W podstrefie A – czerwonej:

1) identyfikator mieszkańca SPP z podstrefy A obowiązujący w podstrefie A i B miesięczna stawka na pierwszy pojazd 20,00 zł

2) identyfikator mieszkańca SPP z podstrefy A obowiązujący w podstrefie A i B miesięczna stawka na drugi pojazd 40,00 zł

3) identyfikator mieszkańca SPP z podstrefy A obowiązujący w podstrefie A i B z 50% bonifikatą dla właściciela pojazdu z aktualną kartą parkingową, kartą seniora lub kartą dużej rodziny miesięczna stawka tylko na jeden pojazd 10,00 zł

4) identyfikator mieszkańca SPP z podstrefy A obowiązujący w podstrefie A i B z 50% bonifikatą dla właściciela pojazdu z aktualną kartą parkingową miesięczna stawka tylko na jeden pojazd 10,00 zł

 1. W podstrefie B – żółtej:

1) abonament pracowniczy z nr rejestracyjnym pojazdu, obowiązujący w podstrefie B miesięczna stawka 100,00 zł

2) identyfikator mieszkańca SPP z podstrefy B obowiązujący w podstrefie B miesięczna stawka na pierwszy pojazd 20,00 zł

3) identyfikator mieszkańca SPP z podstrefy B obowiązujący w podstrefie B miesięczna stawka na drugi pojazd 40,00 zł

4) identyfikator mieszkańca SPP z podstrefy B obowiązujący w podstrefie B z 50% bonifikatą dla właściciela pojazdu z aktualną kartą parkingową, kartą seniora lub kartą dużej rodziny miesięczna stawka tylko na jeden pojazd 10,00 zł

5) dla mieszkańców ulicy 3 Maja oraz Żwirki i Wigury wprowadza się możliwość zakupu identyfikatora mieszkańca SPP oraz abonamentu pracowniczego –
w podstrefie B

 1. W podstrefie C – zielonej:

1) identyfikator mieszkańca SPP z podstrefy C obowiązujący w podstrefie B miesięczna stawka na pierwszy pojazd 20,00 zł

2) identyfikator mieszkańca SPP z podstrefy C obowiązujący w podstrefie B miesięczna stawka na drugi pojazd 40,00 zł

3) identyfikator mieszkańca SPP z podstrefy C obowiązujący w podstrefie B z 50% bonifikatą dla właściciela pojazdu z aktualną kartą parkingową, kartą seniora lub kartą dużej rodziny miesięczna stawka tylko na jeden pojazd 10,00 zł

Wysokość opłaty dodatkowej:

1) za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu w SPP – kwota 180,00 zł (od 1 kwietnia 2021 r.),

2) w przypadku bezzwłocznego uiszczenia opłaty dodatkowej, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty wystawionego wezwania – kwota 90,00 zł (od 1 kwietnia 2021 r.),

3) w przypadku przekroczenia opłaconego czasu postoju i przybycia do BSPP w dniu, w którym nieuiszczono opłaty do godz. 18.00 lub najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wystawionego wezwania, kwota 50,00 zł (od 1 kwietnia 2021 r.),

Opłata dodatkowa podlega przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Opłatę dodatkową pobiera się w Kasie BSPP lub przelewem na konto BSPP.
W razie nie wniesienia opłaty dodatkowej w określonym terminie, Biuro wystawia upomnienie w wysokości 180 zł z dodatkowymi kosztami upomnienia.
Wnioski, skargi, odwołania i wyjaśnienia przyjmuje Kierownik Biura lub upoważniony pracownik Biura Strefy Płatnego Parkowania.