Zadwoń do nas:

61 426 69 04
lub 887 029 112

Napisz do nas:

bspp@parkowanie.gniezno.pl

Godziny obowiązywania Strefy Płatnego Parkowania
Podstawa Prawna Działalności
Sposób Pobierania Opłat

Stawki Opłat
Opłaty dodatkowe
Bezpłatnie tylko na „kopertach” dla posiadaczy karty parkingowej

Biuro Strefy Płatnego Parkowania jest jednostką organizacyjną miasta powołaną przez Radę Miasta Gniezna w celu pobierania i egzekwowania opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.

Zgodnie z wyrokami Sądów Administracyjnych sygn. akt III SA/Łd 333/08, III SA/Łd 193/07 obowiązek wnoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, jak i obowiązek ponoszenia opłaty dodatkowej za nieuiszczenie tych opłat wynika bezpośrednio z przepisu prawa.

Strefa Płatnego Parkowania dla podstref A i B obowiązuje od poniedziałku do piątku w godz.9.00-18.00. Podstrefa C obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

 Podstawa prawna działalności:

 1. art.13 ust. 1, art.13 b oraz 13f ust.1 ustawy dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 645) korzystający z dróg publicznych są zobowiązani do ponoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.
  Za nieuiszczenie powyższej opłaty pobiera się opłatę dodatkową.
  Obszar stanowiący Strefę Płatnego Parkowania w Gnieźnie, gdzie pobierane są opłaty wyznaczają znaki D – 44 „strefa płatnego parkowania” i D – 45 „koniec strefy płatnego parkowania”, oraz znaki D-18 z dodatkową tabliczką informującą o sposobie wnoszenia opłaty, zlokalizowane na każdej ulicy objętej płatnym parkowaniem.
 2. Uchwała nr IX/70/2015 Rady Miasta Gniezna z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w Gnieźnie,

Sposób pobierania opłat:

 1. poprzez wykupienie biletu parkingowego w parkometrze
 2. poprzez wykupienie karty abonamentowej w Kasie Biura
 3. poprzez wykupienie identyfikatora dla mieszkańca strefy w Kasie Biura
 4. poprzez wniesienie płatności mobilnej za pomocą telefonu komórkowego lub innego urządzenia mobilnego

Wykupioną opłatę należy umieścić za przednią szybą wewnątrz pojazdu w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości co do jej ważności, tak aby była całkowicie widoczna dla kontrolującego.

Stawki opłat (obowiązujące od 1 stycznia 2022):

PODSTREFA A (czerwona)
1) minimalna opłata za ¼ h 1,00 zł
2) za pierwszą godzinę: 4,00 zł
3) za drugą godzinę: 4,40 zł
4) za trzecią godzinę: 4,80 zł
5) za czwartą i każdą następną: 4,00 zł
PODSTREFA B (żółta):
1) minimalna opłata za ¼ h 0,80 zł
2) za pierwszą godzinę: 2,50 zł
3) za drugą godzinę: 2,90 zł
4) za trzecią godzinę: 3,30 zł
5) za czwartą i każdą następną: 2,50 zł
PODSTREFA C (zielona)
obowiązują wyłącznie opłaty jednorazowe z podaniem nr rejestracyjnego pojazdu oraz ograniczenie czasowe postoju pojazdu maksymalnie do 2h.
1) minimalna opłata za ¼ h 0,50 zł
2) za pierwszą godzinę 1,80 zł
3) za drugą godzinę 2,00 zł

Ustala się stawki opłat abonamentowych i zryczałtowanych:

 1. W podstrefie A – czerwonej i w podstrefie B – żółtej:

1) abonament tygodniowy: 50,00 zł

1) abonament miesięczny 150,00 zł

2) abonament roczny 1.500,00 zł

 1. W podstrefie A – czerwonej:

1) identyfikator mieszkańca SPP z podstrefy A obowiązujący w podstrefie A i B miesięczna stawka na pierwszy pojazd 20,00 zł

2) identyfikator mieszkańca SPP z podstrefy A obowiązujący w podstrefie A i B miesięczna stawka na drugi pojazd 40,00 zł

3) identyfikator mieszkańca SPP z podstrefy A obowiązujący w podstrefie A i B z 50% bonifikatą dla właściciela pojazdu z aktualną kartą parkingową, kartą seniora lub kartą dużej rodziny miesięczna stawka tylko na jeden pojazd 10,00 zł

4) identyfikator mieszkańca SPP z podstrefy A obowiązujący w podstrefie A i B z 50% bonifikatą dla właściciela pojazdu z aktualną kartą parkingową miesięczna stawka tylko na jeden pojazd 10,00 zł

 1. W podstrefie B – żółtej:

1) abonament pracowniczy z nr rejestracyjnym pojazdu, obowiązujący w podstrefie B miesięczna stawka 100,00 zł

2) identyfikator mieszkańca SPP z podstrefy B obowiązujący w podstrefie B miesięczna stawka na pierwszy pojazd 20,00 zł

3) identyfikator mieszkańca SPP z podstrefy B obowiązujący w podstrefie B miesięczna stawka na drugi pojazd 40,00 zł

4) identyfikator mieszkańca SPP z podstrefy B obowiązujący w podstrefie B z 50% bonifikatą dla właściciela pojazdu z aktualną kartą parkingową, kartą seniora lub kartą dużej rodziny miesięczna stawka tylko na jeden pojazd 10,00 zł

5) dla mieszkańców ulicy 3 Maja oraz Żwirki i Wigury wprowadza się możliwość zakupu identyfikatora mieszkańca SPP oraz abonamentu pracowniczego –
w podstrefie B

 1. W podstrefie C – zielonej:

1) identyfikator mieszkańca SPP z podstrefy C obowiązujący w podstrefie B miesięczna stawka na pierwszy pojazd 20,00 zł

2) identyfikator mieszkańca SPP z podstrefy C obowiązujący w podstrefie B miesięczna stawka na drugi pojazd 40,00 zł

3) identyfikator mieszkańca SPP z podstrefy C obowiązujący w podstrefie B z 50% bonifikatą dla właściciela pojazdu z aktualną kartą parkingową, kartą seniora lub kartą dużej rodziny miesięczna stawka tylko na jeden pojazd 10,00 zł

Wysokość opłaty dodatkowej:

1) za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu w SPP – kwota 180,00 zł (od 1 kwietnia 2021 r.),

2) w przypadku bezzwłocznego uiszczenia opłaty dodatkowej, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty wystawionego wezwania – kwota 90,00 zł (od 1 kwietnia 2021 r.),

3) w przypadku przekroczenia opłaconego czasu postoju i przybycia do BSPP w dniu, w którym nieuiszczono opłaty do godz. 18.00 lub najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wystawionego wezwania, kwota 50,00 zł (od 1 kwietnia 2021 r.),

Opłata dodatkowa podlega przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Opłatę dodatkową pobiera się w Kasie BSPP lub przelewem na konto BSPP.
W razie nie wniesienia opłaty dodatkowej w określonym terminie, Biuro wystawia upomnienie w wysokości 180 zł z dodatkowymi kosztami upomnienia.
Wnioski, skargi, odwołania i wyjaśnienia przyjmuje Kierownik Biura lub upoważniony pracownik Biura Strefy Płatnego Parkowania.

Ustala się zerową stawkę opłaty za postój pojazdów samochodowych w SPP dla osób posiadających kartę parkingową wyłącznie na stanowiskach przeznaczonych na postój pojazdówzaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z obowiązującym oznakowaniem

Skip to content