Zadwoń do nas:

61 426 69 04
lub 887 029 112

Napisz do nas:

bspp@parkowanie.gniezno.pl

bspp_logo_czerwone

§ 1

Biuro Strefy Płatnego Parkowania w Gnieźnie, w skrócie BSPP zwane dalej „Biurem”, jest samodzielną jednostką organizacyjną Miasta Gniezna, nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Miasta Gniezna.

§ 2

 1. Siedzibą Biura jest Gniezno.
 2. Terenem działalności Biura jest obszar Strefy Płatnego Parkowania określany we właściwej uchwale Rady Miasta Gniezna.

§ 3

 1. Celem działania Biura jest zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania w skrócie SPP (zwane dalej jako „Strefa”), pobieranie opłat za postój pojazdu na terenie Miasta Gniezna oraz egzekwowanie opłat dodatkowych.
 2. Do podstawowych zadań Biura należy:
 3. prowadzenie dystrybucji biletów parkingowych, płatności mobilnych, abonamentów i identyfikatorów dla mieszkańców Strefy;
 4. kontrola prawidłowego uiszczania opłat z tytułu korzystania z miejsc postojowych w Strefie;
 5. nakładanie opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania;
 6. przyjmowanie wpłat z tytułu opłat dodatkowych oraz opłat za postój pojazdu w Strefie;
 7. prowadzenie egzekucji administracyjnej nieuiszczonych opłat dodatkowych;
 8. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków reklamacyjnych, zarzutów, skarg, odwołań, w sprawie nałożonej opłaty dodatkowej;
 9. składanie Prezydentowi Miasta Gniezna okresowych informacji o działalności Strefy;
 10. prowadzenie dystrybucji biletów parkingowych, abonamentów i identyfikatorów uprawiających do parkowania pojazdów na terenie parkingów lub działek należących do Miasta Gniezna poza obszarem Strefy, lub innych parkingów, w wypadku zawarcia stosownej umowy z właścicielem parkingu lub działki;
 11. udzielanie mieszkańcom informacji o zasadach parkowania w Strefie oraz obowiązujących opłatach;
 12. współpraca ze Strażą Miejską, Policją i innymi służbami miejskimi w zakresie funkcjonowania Strefy;
 13. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Radę Miasta Gniezna lub Prezydenta Miasta Gniezna.

§ 4

Biuro Strefy Płatnego Parkowania działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów uchwał Rady Miasta Gniezna dotyczących Strefy.

§ 5

 1. Pracą Biura kieruje Kierownik Biura, który działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Gniezna.
 2. Kierownik Biura wydaje zarządzenia, instrukcje, polecenia służbowe oraz wprowadza regulaminy dotyczące funkcjonowania Biura.
 3. Kierownik Biura wykonuje czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy w stosunku do pracowników Biura.
 4. Wszelkie czynności z zakresu prawa pracy dotyczące Kierownika Biura wykonuje Prezydent Miasta Gniezna.

§ 6

 1. Biuro jest jednostką budżetową Miasta Gniezna i prowadzi swoją działalność zgodnie z zasadami określonymi w ustawach, pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Miasta Gniezna i odprowadza uzyskane dochody na rachunek dochodów budżetu Miasta Gniezna.
 2. Biuro posiada wyodrębniony rachunek bankowy.
 3. Podstawą gospodarki finansowej Biura jest roczny plan finansowy, sporządzany przez Kierownika Biura.
 4. Kierownik jest odpowiedzialny za właściwą gospodarkę finansową Biura, realizację planu finansowego i właściwe działanie Strefy.

§ 7

 1. Nadzór nad działalnością Biura sprawuje Prezydent Miasta Gniezna.
 2. Prezydent Miasta Gniezna i osoby przez niego upoważnione mają prawo kontroli działalności Biura. W tym celu mogą zażądać od kierownika Biura wszelkich wyjaśnień i sprawozdań.
Skip to content