Zadwoń do nas:

61 426 69 04
lub 887 029 112

Napisz do nas:

bspp@parkowanie.gniezno.pl

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się od 25 maja 2018 r.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Biurze Strefy Płatnego Parkowania (BSPP), zwanych dalej jako „Dane Osobowe„, jest Biuro Strefy Płatnego Parkowania, ul. Kilińskiego 17, 62-200 Gniezno, reprezentowany przez Kierownika BSPP (zwanego dalej jako „Administrator„). Administrator przetwarza Dane Osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:
1) wypełniania obowiązków pranych ciążących na BSPP,
2) realizacji umów,
3) wydawania abonamentów i identyfikatorów,
4) wydawania indywidualnego zezwolenia,
5) odpowiedzi na złożoną reklamację lub odwołanie.

3. Dane osobowe udostępniane przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnianiu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa:
1) upoważnieni pracownicy Administratora;
2) usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług;
3) podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa w szczególności: Policja, Prokurator;
4) podmioty współpracujące z Administratorem, którym Dane Osobowe są udostępniane na podstawie zgody osoby, której te dane dotyczą i w celach w niej wskazanych.

4. Dane Osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

5. W związku z przetwarzaniem Danych Osobowych przysługuje Pani/Panu następujące uprawnienia:
1) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania;
2) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”);
3) prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO;
4) prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa
do wycofania zgody;
5) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO;
6) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec jej profilowania w celach marketingowych, w zakresie, w jakim przetwarzanie danych tej osoby jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (t.j.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. W przypadku, gdy przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (art.6 ust.1 lit. a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. W sytuacji gdy przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody – podanie Administratorowi przez Panią/Pana Danych Osobowych ma charakter dobrowolny.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wydania abonamentu, identyfikatora, indywidualnego zezwolenia lub odpowiedzi na reklamację lub odwołanie.
W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wydanie przedmiotowych dokumentów.

9. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Piotr Rosołek, e-mail:  piotr.rosolek@interia.pl

Skip to content