Kierownik Biura Strefy Płatnego Parkowania w Gnieźnie
ogłasza nabór na stanowisko kontrolera Strefy Płatnego Parkowania
w Biurze Strefy Płatnego Parkowania w Gnieźnie

Nr ref. BSPP.P.1.2017

Liczba lub wymiar etatu: 1,0

1. Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:
1) kontrolowanie wnoszenia opłat za postój pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania
2) wystawianie wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej
3) wykonywanie dokumentacji fotograficznej postojów pojazdów w Strefie Płatnego
Parkowania
4) bieżący monitoring parkomatów, oznakowania oraz zajęcia pasa drogowego
5) przygotowywanie raportów parkowania pojazdów w SPP

2. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy-niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) wykształcenie średnie,
4) znajomość zagadnień związanych z funkcjonowanie Strefy Płatnego Parkowania w
Gnieźnie
5) minimum 2 lata stażu pracy.

3. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość przepisów niezbędnych na danym stanowisku pracy w szczególności ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o drogach publicznych, uchwały Rady Miasta Gniezna w
sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w Gnieźnie
2) ogólna wiedza na temat funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Gnieźnie
3) predyspozycje i umiejętności kandydata tj: dobra organizacja pracy, rzetelność,
samodzielność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres,

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (list motywacyjny)
2) życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (cv)
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (kserokopie
dyplomu, zaświadczeń o odbytych kursach i szkoleniach)
4) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
5) oświadczenie o niekaralności za popełnione umyślne przestępstwo skarbowe lub ścigane z oskarżenia publicznego
6) inne, które kandydat uzna za ważne dla jego przyszłej pracy

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys (cv) powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 922) oraz
ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2014
poz. 1202 ze zm.)”.

5. Warunki pracy na danym stanowisku:
1) praca w siedzibie Biura i poza siedzibą, udział w szkoleniach itp.
2) praca z wykorzystaniem sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych oraz parkomatów
3) noszenie sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych, części do parkomatów, oraz kaset do kolekcji z parkomatów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej
adnotacją „Nabór na stanowisko kontrolera w Biurze Strefy Płatnego Parkowania w Gnieźnie” (Nr ref.BSPP.P.1.2017) osobiście w siedzibie biura w godzinach urzędowania lub przesłać pocztą na adres:

Biuro Strefy Płatnego Parkowania w Gnieźnie
ul. Kilińskiego 17
62-200 Gniezno

W nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lipca 2017 r.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Biura.

Aplikacje, które wpłyną do Biura, po przekroczeniu wskazanego terminu, nie będą
rozpatrywane.

Kierownik Biura Strefy Płatnego Parkowania w Gnieźnie zastrzega sobie prawo zamknięcia
postępowania konkursowego bez wyboru któregokolwiek z kandydatów na stanowisko.

Uwaga:
1. O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni
listownie, telefonicznie lub mailem.
2. Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej,
niekompletne, bez podania numeru referencyjnego zamieszczonego w treści ogłoszenia o
naborze-podlegają odrzuceniu, a kandydat nie jest dopuszczony do dalszego
postępowania.
3. Nie ma możliwości uzupełniania dokumentów po upływie terminu składania dokumentów
rekrutacyjnych oraz przyjmowania ww. dokumentów poza ogłoszeniem.
4. Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie BIP Urzędu Miasta Gniezna.

Gniezno, 12.07.2017 r.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Ogłoszenie

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie