Zadwoń do nas:

61 426 69 04
lub 887 029 112

Napisz do nas:

bspp@parkowanie.gniezno.pl

Deklaracja dostępności 

Biuro Strefy Płatnego Parkowania w Gnieźnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://parkowanie.gniezno.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2016-09-01 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2021-03-01 r. 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 5.12.2020 r.

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 05-03-2021 r.

Treści lub funkcje niedostępne:

  • Niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają prawidłowego opisu lub nie posiadają go wcale.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Rosołek adres e-mail: bsp@gniezno.eu

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna:

Dostosowanie wejść do budynków

Budynek, w którym znajduje się siedziba Biura Strefy Płatnego Parkowania w Gnieźnie na ul. Pocztowej 11 przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo.

Dostosowanie korytarzy, schodów i wind

Budynek, w którym siedzibę ma Biuro Strefy Płatnego Parkowania w Gnieźnie przy ul. Pocztowej 11 jest obiektem piętrowym. W budynku znajduje się winda. Schody prowadzące na każde z pięter budynku wyposażone są w poręcz. Siedziba Biura Strefy Płatnego Parkowania w Gnieźnie na ul. Pocztowej 11 mieści się na 2 piętrze budynku.
Na parterze oraz 2 piętrze na drzwiach znajduje się informacja odnośnie lokalizacji Biura SPP. Również na parterze znajduje się tablica informacyjna z lokalizacją Biura SPP. Na ścianach i drzwiach korytarzu na 2 piętrze znajdują się znaki (strzałki) z usprawnieniem dojścia do Biura SPP, a wszystkie drzwi biurowe są również dodatkowo oznaczone.

Toaleta

W budynku nie ma toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność pochylni

Nie.

Dostępność platform

Nie.

Dostępność informacji

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostępność pętli indukcyjnych

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów

Brak miejsc dla osób z niepełnosprawnościami przed siedzibą Biura Strefy Płatnego Parkowania.

Prawo wstępu z psem asystującym

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku jednostki w Gnieźnie. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Dostępność tłumacza języka migowego

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online. Osoby posługujące się językiem migowym chcące umówić się na spotkanie z pracownikiem Biura SPP proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem (+48) 61 426 69 04 lub przesłanie swojego zgłoszenia na adres poczty elektronicznej: bsp@gniezno.eu

Deklaracja poprawy dostępności

W 2021 r. roku strona internetowa zostanie dostosowana do wymagań prawnych.

Koordynator ds. dostępności

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) w Biurze Strefy Płatnego Parkowania w Gnieźnie wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności.
Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:
• wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Biuro Strefy Płatnego Parkowania w Gnieźnie,
• przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
• monitorowanie działalności Biur Strefy Płatnego Parkowania w Gnieźnie w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt:
Koordynator ds. dostępności w Biurze Strefy Płatnego Parkowania w Gnieźnie:
Pan Piotr Rosołek tel. (+48) 61 426 69 04 e-mail: bsp@gniezno.eu

Raport o stanie dostępności

Skip to content