Godziny obowiązywania Strefy Płatnego Parowania
Podstawa Prawna Działalności
Sposób Pobierania Opłat

Stawki Opłat
Opłaty dodatkowe
Lokalizacje parkomatów
Lokalizacja stanowisk postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową

Uchwała z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w Gnieźnie

Biuro Strefy Płatnego Parkowania jest jednostką organizacyjną miasta powołaną przez Radę Miasta Gniezna w celu pobierania i egzekwowania opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.

Zgodnie z wyrokami Sądów Administracyjnych sygn. akt III SA/Łd 333/08, III SA/Łd 193/07 obowiązek wnoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, jak i obowiązek ponoszenia opłaty dodatkowej za nieuiszczenie tych opłat wynika bezpośrednio z przepisu prawa.

Strefa Płatnego Parkowania dla podstref A i B obowiązuje od poniedziałku do piątku w godz.9.00-18.00. Podstrefa C obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

zegar1 
zegar2
zegar3

Podstawa prawna działalności:

 1. art.13 ust. 1, art.13 b oraz 13f ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2015, poz. 460-ze zm.) korzystający z dróg publicznych są zobowiązani do ponoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.
  Za nieuiszczenie powyższej opłaty pobiera się opłatę dodatkową.
  Obszar stanowiący Strefę Płatnego Parkowania w Gnieźnie, gdzie pobierane są opłaty wyznaczają znaki D – 44 „strefa płatnego parkowania” i D – 45 „koniec strefy płatnego parkowania”, oraz znaki D-18 z dodatkową tabliczką informującą o sposobie wnoszenia opłaty, zlokalizowane na każdej ulicy objętej płatnym parkowaniem.
 2. Uchwała nr IX/70/2015 Rady Miasta Gniezna z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w Gnieźnie,

Sposób pobierania opłat:

 1. poprzez wykupienie biletu parkingowego w parkometrze
 2. poprzez wykupienie karty abonamentowej w Kasie Biura
 3. poprzez wykupienie identyfikatora dla mieszkańca strefy w Kasie Biura
 4. poprzez wniesienie płatności mobilnej za pomocą telefonu komórkowego lub innego urządzenia mobilnego

Wykupioną opłatę należy umieścić za przednią szybą wewnątrz pojazdu w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości co do jej ważności, tak aby była całkowicie widoczna dla kontrolującego.

Stawki opłat:

czerwona_1
zolta_2
zielona3

Ustala się stawki opłat abonamentowych i zryczałtowanych:

 1. W podstrefie A – czerwonej i w podstrefie B – żółtej:

1) abonament miesięczny 150,00 zł

2) abonament roczny 1.500,00 zł

 1. W podstrefie A – czerwonej:

1) identyfikator mieszkańca SPP z podstrefy A obowiązujący w podstrefie A i B miesięczna stawka na pierwszy pojazd 20,00 zł

2) identyfikator mieszkańca SPP z podstrefy A obowiązujący w podstrefie A i B miesięczna stawka na drugi pojazd 40,00 zł

3) identyfikator mieszkańca SPP z podstrefy A obowiązujący w podstrefie A i B z 50% bonifikatą dla właściciela pojazdu z aktualną kartą parkingową, kartą seniora lub kartą dużej rodziny miesięczna stawka tylko na jeden pojazd 10,00 zł

4) identyfikator mieszkańca SPP z podstrefy A obowiązujący w podstrefie A i B z 50% bonifikatą dla właściciela pojazdu z aktualną kartą parkingową miesięczna stawka tylko na jeden pojazd 10,00 zł

 1. W podstrefie B – żółtej:

1) abonament pracowniczy z nr rejestracyjnym pojazdu, obowiązujący w podstrefie B miesięczna stawka 100,00 zł

2) identyfikator mieszkańca SPP z podstrefy B obowiązujący w podstrefie B miesięczna stawka na pierwszy pojazd 20,00 zł

3) identyfikator mieszkańca SPP z podstrefy B obowiązujący w podstrefie B miesięczna stawka na drugi pojazd 40,00 zł

4) identyfikator mieszkańca SPP z podstrefy B obowiązujący w podstrefie B z 50% bonifikatą dla właściciela pojazdu z aktualną kartą parkingową, kartą seniora lub kartą dużej rodziny miesięczna stawka tylko na jeden pojazd 10,00 zł

 1. W podstrefie C – zielonej:

1) identyfikator mieszkańca SPP z podstrefy C obowiązujący w podstrefie B miesięczna stawka na pierwszy pojazd 20,00 zł

2) identyfikator mieszkańca SPP z podstrefy C obowiązujący w podstrefie B miesięczna stawka na drugi pojazd 40,00 zł

3) identyfikator mieszkańca SPP z podstrefy C obowiązujący w podstrefie B z 50% bonifikatą dla właściciela pojazdu z aktualną kartą parkingową, kartą seniora lub kartą dużej rodziny miesięczna stawka tylko na jeden pojazd 10,00 zł

Wysokość opłaty dodatkowej:

1) za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu w SPP – kwota 50,00 zł,

2) w przypadku bezzwłocznego uiszczenia opłaty dodatkowej, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty wystawionego wezwania – kwota 30,00 zł,

3) w przypadku przekroczenia opłaconego czasu postoju w podstrefie A i przybycia do BSPP w dniu, w którym nieuiszczono opłaty do godz. 18.00 lub najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wystawionego wezwania, kwota 20,00 zł,

4) w przypadku przekroczenia opłaconego czasu postoju w podstrefie B i przybycia do BSPP w dniu, w którym nieuiszczono opłaty do godz. 18.00 lub najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wystawionego wezwania, kwota 15,00 zł,

5) w przypadku przekroczenia opłaconego czasu postoju w podstrefie C i przybycia do BSPP w dniu, w którym nieuiszczono opłaty do godz. 18.00 lub od daty wystawionego wezwania, kwota 10,00 zł,

6) w przypadku nieumieszczenia ważnej opłaty w sposób określony w Rozdziale II niniejszego Regulaminu i przybycia do BSPP najpóźniej w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania – kwota 10,00 zł.

Opłata dodatkowa podlega przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Opłatę dodatkową pobiera się w Kasie BSPP lub przelewem na konto BSPP.
W razie nie wniesienia opłaty dodatkowej w określonym terminie, Biuro wystawia upomnienie w wysokości 50 zł z dodatkowymi kosztami upomnienia.
Wnioski, skargi, odwołania i wyjaśnienia przyjmuje Kierownik Biura lub upoważniony pracownik Biura Strefy Płatnego Parkowania.

Lokalizacja parkometrów:

 1. ul. Mieszka I/Dąbrówki
 2. ul. Grzybowo
 3. ul. Franciszkańska
 4. ul. św. Wawrzyńca/Tumska
 5. ul. Warszawska/Rzeźnicka
 6. ul. Zielony Rynek
 7. ul. św. Wawrzyńca/Bednarski Rynek
 8. skrzyżowanie Czysta/Cierpięgi
 9. ul. Moniuszki
 10. ul. Warszawska – przy targowisku
 11. skrzyżowanie ul. Mickiewicza/Mieszka I
 12. ul. Chrobrego – przy BGŻ
 13. ul. Łubieńskiego/Chrobrego naprzeciw MOK-u
 14. ul. Chrobrego – koło Teatru
 15. ul. Sienkiewicza na wysokości ZUS
 16. ul. Mieszka I/T. Kościuszki
 17. ul. Mieszka I
 18. ul. Dąbrówki przy Banku Spółdzielczym
 19. ul. Dąbrówki przy Hotelu Pietrak
 20. ul. Łubieńskiego przy Redakcji Głos Wlkp.
 21. ul. Krzywe Koło
 22. ul. Chrobrego – przy Poczcie
 23. ul. Sienkiewicza – przy BZ WBK
 24. ul. Farna
 25. ul. Mickiewicza – przy Rossmann
 26. ul. Warszawska – przy halach targowych
 27. ul. św. Wawrzyńca – przy Optyk
 28. ul. św. Wawrzyńca/Kaszarska
 29. ul. Jeziorna
 30. Plac 21 Stycznia przy Przychodni Zdowia
 31. ul. św. Wawrzyńca/Czysta – przy PZU
 32. ul. św. Wawrzyńca/Słomianka
 33. ul. Mickiewicza
 34. ul. Warszawska/naprzeciw Hotelu AWO
 35. ul. Rzeźnicka
 36. ul. Franciszkańska-na wjeździe
 37. ul. Dąbrówki-w pobliżu Piekarni Gramse
 38. ul. Rybna-parking przy Szpitalu
 39. ul. Plac 21 Stycznia 5
 40. ul. św. Wojciecha
 41. ul. Kilińskiego
 42. ul. Grzybowo
 43. ul. Łącznica
 44. ul. św. Jana
 45. ul. Chociszewskiego
 46. ul. św. Michała
 47. ul. Jana Pawła II-Starostwo
 48. ul. Jana Pawła II-Urząd Miar
 49. ul. Kościuszki-Urząd Miasta
 50. ul. Rybna

Lokalizacja stanowisk postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową:

 • ul. Łubieńskiego (skrzyżowanie z ul. Chrobrego – obok Apteki) 2 koperty
 • ul. Chrobrego (przy Poczcie) 2 koperty
 • ul. Łubieńskiego (skrzyżowanie z ul. Mieszka I ) 2 koperty
 • ul. Grzybowo 2 koperty
 • ul. Dąbrówki 2 koperty przy Kredyt Bank
 • ul. Dąbrówki przy Przedszkolu nr 3 1 koperta
 • ul. Franciszkańska 2 koperty (przy Sądzie Rejonowym)
 • ul. Jeziorna 2 koperty przy Przychodni Zdrowia
 • ul. Czysta 1 koperta
 • ul. Cierpięgi 2 koperty
 • ul. św. Wawrzyńca 2 koperty (przy Sanepidzie)
 • ul. św. Wawrzyńca przy Aptece 2 koperty
 • ul. Zielony Rynek 2 koperty
 • ul. Warszawska 1 koperta (skrzyżowanie z ul. Moniuszki)
 • ul. Mickiewicza (skrzyżowanie z ul. Mieszka I-w kierunku ul. Sienkiewicza) 2 koperty
 • ul. Mickiewicza (skrzyżowanie z ul. Chrobrego) 2 koperty
 • ul. Sienkiewicza (skrzyżowanie z ul. Chrobrego) 2 koperty
 • ul. Rzeźnicka 1 koperta
 • ul. Rybna-parking 2 koperty
 • Pl. 21 Stycznia-Targowisko-2 koperty
 • ul. Kościuszki-2 koperty
 • ul. Jana Pawła II-4 koperty
 • ul. św. Michała-2 koperty
 • ul. Chociszewskiego-2 koperty
 • ul. św. Jana-1 koperta
 • ul.Grzybowo-4 koperty
 • ul.Łącznica-1 koperta
 • ul. Kilińskiego-2 koperty
 • ul. Rybna-2 koperty
 • ul. św. Wojciecha-2 koperty

W obszarze SPP zlokalizowano 56 stanowisk postojowych dla osób posiadających kart parkingową  (kopert).

Stanowiska  poza SPP

 • ul. Kościuszki 2 koperty (przy Urzędzie Miejskim)
 • ul. Lecha 2 koperty
 • ul. Jana Pawła II 3 koperty (przy Starostwie Powiatowym)
 • ul.3 Maja -parking miejski  5 kopert

 

Łącznie w centrum miasta jest zlokalizowanych 68 kopert.
Oznakowanie: D-18 i D-18a – parking – miejsce zastrzeżone z tabliczką. T – 29-miejsce przeznaczone dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o ograniczonej sprawności ruchowej oraz kierującego pojazdem przewożącego taką osobę, P-20 – koperta – oznakowanie poziome.
W razie postoju pojazdu na kopercie przez osobę do tego nieuprawnioną należy zawiadomić Straż Miejską tel:61 424 10 70 lub Policję -tel: 997.